Norske batteriprosjekter:

Næringsminister Jan Christian Vestre sammen med lederne i de fem bedriftene som har meldt seg på. Fra venstre: Svein Kvernstuen i Beyonder, Lars Christian Bacher i Morrow, Anders Forfang i Vianode og Lars-Erik Vatne i Hydro.

Skal være med blant de beste

Norge går med i den tunge, europeiske fellessatsingen på batterier, IPCEI EuBatIn. – Dette gir norske virksomheter tilgang på finansiering, kompetanse og samarbeid i hele EU, sier Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli.

Innovasjon Norge får ansvaret for å følge opp satsingen. Målet er å utvikle en konkurransedyktig, innovativ og bærekraftig verdikjede for batterier i Europa. – Når norske bedrifter får muligheten til å delta i denne IPCEI-en betyr det adgang til viktige europeiske partnere og markeder. I Norge har vi fremragende kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske storsatsingen på batterier og utviklingen av grønn industri og grønne energiløsninger, sier Haugli.

Målrettet innsats

– Regjeringen har jobbet målrettet det siste halvannet året for å komme med i IPCEI, Europas batterisatsing. Nå er prosessen i gang. I går meldte vi til Tyskland at vi er klare for å bli med i den videre koordineringen på europeisk nivå. Dette er godt nytt for norsk batteriindustri, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Næringsministeren ga i februar Innovasjon Norge i oppdrag å kartlegge interessen blant norske batteriaktører. Det er Tyskland som samordner den felles satsingen.

Fem norske bedrifter søkte om å delta: Beyonder, Cenate, Hydro, Morrow og Vianode.

IPCEI er spesielt viktig

Forkortelsen står for «Important Projects of Common European Interest» eller «Viktige prosjekter av felles europeisk interesse». Det er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk. IPCEI-ene innebærer at medlemslandene samarbeider om prosjekter innen strategisk viktige verdikjeder, og statene får anledning til å fravike reglene om statsstøtte for spesielt innovative prosjekter i samarbeid over grensene, og av særlig strategisk betydning.

– Norge skal være i førersetet på utviklingen av grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Men vi trenger ikke, og bør ikke, gjøre alt alene. Ved å koble oss på Europas batterisatsing akselererer vi batteriutviklingen og gir norske bedrifter muligheten til å ta satsingene sine til nye høyder, sier Vestre.

Innovasjon Norge ser batterier som svært viktig for Norge i framtiden. Det er også et betydelig nordisk samarbeid for å bygge opp hele verdikjeden fra råmaterialer til ferdige batteripakker klare til bruk, sier Håkon Haugli. - Dette er åpner muligheter for de norske batteriaktørene, for norsk eksport og tilknytning til europeiske markeder, og for oppbyggingen av en klimavennlig og fremtidsrettet batteriverdikjede i Europa.

Mer informasjon: https://www.ipcei-batteries.eu/

Powered by Labrador CMS