Kronikk:

EUs digitale produktpass
– EE-produkter først ut!

EU-kommisjonen ønsker å innføre Digitale Produktpass. Formålet er å gjøre det lettere for forbrukere å ta bærekraftige valg, og sørge for at alle produkter som settes på markedet er mer sirkulære og får lengre levetid ved at de er enklere å reparere, ombruke, redesigne eller resirkulere.

Publisert

Alle forbrukere, forhandlere og produsenter i Europa må forholde seg til digitale produktpass. Forbrukere vil merke det ved kjøp, når et produkt de eier blir ødelagt, eller når de ønsker å kvitte seg med et produkt ved enten å gi/selge det videre eller levere det til gjenvinning. Forhandlere og produsenter vil merke det fordi de ikke lenger kan selge produkter som ikke har digitale produktpass i det europeiske markedet.

Men EUs digitale produktpass vil også påvirke globalt, da alle leverandører, produsenter og importører blir nødt til å oppgi informasjon som er relevant for produktpassene dersom produktene skal kunne selges i Europa.

EUs «Green Deal»

Bærekraftig utvikling er et komplisert spørsmål, men et enkelt konsept: Det handler om at sørge for, at vår økonomiske vekst gjør det mulig for oss å opprettholde et forbruks- og produksjonssystem, som skaper gode resultater for hele menneskeheten, og som siker at vi mennesker ikke forbruker mer ressurser enn det jorden kan tilby. Dette bety at vi er nødt til å modernisere vår økonomi, slik at den fremmer bærekraftige forbruks- og produksjonssystemer.

Den nye sirkulære økonomien må 1) korrigere ubalansene i ressursbruken, 2) bringe frem og dekke behovet for bærekraftig mobilitet og transport, 3) sikre måten vi produserer og bruker fornybar energi på, og 4) bidra til å sikre at markedet selv utformer bærekraftige produkter og tjenester. Hvis vi skal nå målet om en bærekraftig utvikling, er vi nødt til å vri hele vår vitenskapelige innsats, våre økonomiske ressurser, skatter og avgifter, og vår styreform over mot bærekraftige løsninger.

Generelt om EU produktpass

SIRKULÆR ØKONOMI: En ny sirkulær økonomi skal erstatte dagens økonomiske system som blant annet bidrar til farlig høye klimagassutslipp og store naturødeleggelser. En sirkulær økonomi etterligner naturens kretsløp, det vil si at varer og råstoff kan brukes igjen og igjen uten at det ender opp som ubrukelig avfall.

SIRKULÆRE SHOPPINGVALG: Med digitale produktpass ønsker EU å gjøre produkter som settes på markedet mer sirkulære, og denne miljøinformasjonen vil gi forbrukere mulighet til å ta mer bærekraftige valg når vi handler.

Bærekraftsomstillingen er en positiv dagsorden, fordi den handler om å gjøre folks liv bedre. Det europeiske markedet har alle forutsetninger for å håndtere den største av alle utfordringer.

EU har satt som ambisjon nettopp å gjøre dette – og vi må gjøre det sammen. Det, vi har bruk for, er alle innbyggeres engasjement og den politiske viljen til å gjennomføre dette. Samtidig med at andre globale markeder beveger seg baklengs, skal Europa bevege seg fremover, forbedre sin konkurranseevne, investere i bærekraftig vekst og vise veien fremover for resten av verden.

I EU sitt arbeid er det ikke nok kun å ha en visjon om dette, EU er også nødt til å sikre at det blir oppnådd enighet, om den konkrete veien frem til målet. EUs «Green Deal»-avtale, fra 2019, er EU sitt opplegg og bidrag til denne debatten.

EU vil gjøre bærekraftige produkter til normen

Som en del av denne strategien presenterte EU-kommisjonen i 2022 en pakke med lovforslag og initiativer for å fremme bærekraftige produkter og bærekraftige produktvalg.

Pakken inneholdt for det første et forslag til en ny økodesignforordning som vil fremme produkters bærekraft. Målet på sikt er at de fleste produkter som omsettes på det europeiske markedet skal omfattes av regelverket. Pakken inneholdt også sektortiltak rettet mot produkter med betydelig påvirkning på klima og miljø, og tiltak for å styrke forbrukerdeltagelsen i det grønne skiftet. Deltagelsen sikres ved å gi alle forbrukere tilgang til relevant bærekrafts relatert informasjon om de produktene de går til innkjøp av.

Det ble foreslått nye krav for å gjøre produktene mer pålitelige, gjenbrukbare, oppgraderbare, reparerbare, enklere å vedlikeholde, pusse opp og resirkulere, samt at de skal være energi- og ressurseffektive. Produktspesifikke informasjonskrav vil sikre at forbrukerne kjenner til miljøkonsekvensene av innkjøpene deres, og alle regulerte produkter vil ha denne miljøinformasjonen på digitale produktpass.

Digitale produktpass

Digitalt produktpass er derfor en del av EUs «Green Deal», en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Målet er å fremme bærekraftig produktutvikling, muliggjøre overgangen til sirkulær økonomi, samt gjøre det lettere for forbrukere å ta bærekraftige valg.

Kommende krav knyttet til digitalt produktpass innebærer at alle leverandører, produsenter og importører blir nødt til å oppgi informasjon om alle produkter som settes på det europeiske markedet. Det vil si at alle produkter skal komme med digital miljøinformasjon som blant annet forteller om opprinnelse, miljøprestasjon, av hvem, av hva og når. I tillegg skal det også gis opplysninger om hvordan produktet kan repareres og resirkuleres.

Passet skal følge produktet hele livet. Det medfører at bedrifter må innføre nye prosesser for å jobbe med design, produktutvikling og produksjon, og ta i bruk nye teknologier.

Detaljer om digitale produktpass

EU-kommisjonen har allerede laget et forslag til hvordan digitale produktpass for batterier skal se ut. Det viser at EU-kommisjonen ser for seg at:

  • Alle produkter i produktkategorien, som settes på markedet, skal ha eget produktpass påført som QR-kode eller smart etikett, evt. på emballasjen om produktet er svært lite
  • Avhengig av type produkt, skal produktpasset inneholde informasjon som f.eks. karbonavtrykk (livsløpets CO2-ekvivalent), vedlikehold, reparerbarhet, oppgradering, ombruk, redesign og resirkulering.
  • Det er den økonomiske aktøren som setter produktet på markedet som er ansvarlig for at det har et oppdatert produktpass.
  • Det er intet unntak for noen selskaper, uansett størrelse.
  • Det er ikke avklart hvordan produktdataen skal lagres, tilgjengeliggjøres og deles, men antagelig vil dette bli opp til bedriftene.
  • Det er heller ikke avklart hvordan det skal kontrolleres at regler om produktpass følges, eller hvem som skal være kontrollerende instans.

Prioriterte produktkategorier

EU-kommisjonen har foreløpig delt produktene inn i 13+ kategorier, og pekt ut åtte de ønsker å prioritere. Det er elektroniske produkter, kjøretøy, tekstiler, plast, møbler, interiør, og bygg- og anleggsprodukter. Emballasje vil regnes som en del av produktet, og får derfor ikke eget produktpass.

Det er forventet at det lovforslaget, som ble lagt ut på høring i 2022, vil bli vedtatt en gang i løpet av 2024 og bli en del reguleringen knyttet til CE-merking av produkter. I 2026 eller 2027 ønsker EU en implementering for de første produktkategoriene, og innen 2030 håper man at alle kategorier er implementert.

Det antas at elektriske og elektroniske produkter er den første produktkategorien som må ha digitale produktpass for å kunne selges i EU.

EU-kommisjonen mener en innføring av digitale produktpass vil bidra til å redusere avfallsmengdene i EU. Dette fordi produktpassene vil øke levetiden til produkter ved at de blir lettere å reparere, ombruke og redesigne. EU ser også for seg at reparerbare eller resirkulerbare produkter skal kunne hentes ut fra det elektroniske avfallet ved hjelp av sine digitale produktpass.

Standarder for digitale produktpass

Ideen om digitale produktpass er ikke ny. Teknologien finnes og er brukt flere steder i dag, men i mindre skala enn det EU nå tenker. Standardisering vil spille en viktig rolle i denne sammenheng ved å skape en ramme og et felles system som de ulike løsningene kan bygge på. EU-kommisjonen har gitt et mandat til europeisk standardisering (CEN/CENELEC) om å utvikle harmoniserte standarder. Disse skal ferdigstilles og publiseres innen 31. desember 2025. Dette blir et viktig prosjekt også for Norge, en norsk komité vil bli etablert for å støtte opp under norsk deltakelse og bidra til at norske behov blir ivaretatt i arbeidet.

At dette blir harmoniserte standarder betyr at de tilfredsstiller kravene i det direktivet som er varslet. Formelt er det EU-kommisjonen som beslutter om det blir harmoniserte standarder etter at de er ferdig utarbeidet.

 

Referanser

EUs «Green Deal»-strategi - European Commission

EU vil gjøre bærekraftige produkter til normen - regjeringen.no

EUs digitale produktpass - hva, hvorfor og hvordan? - Avfall Norge

Digitalt produktpass – nytt standardiseringsprosjekt - Standard Norge

Powered by Labrador CMS